[ Hướng dẫn ]

Hệ Thống Vận Tiêu

26-06-2017

I.NPC Liên Quan

Di chuyển đến nơi Vận Tiêu

 

II.Loại Tiêu Xa và Phần Thưởng 

  • Nhận tiêu xa cần 1 Lệnh Bài Vận Tiêu
  • Làm mới tiêu xa cần 10v đồng
  • Thời Gian Vận Tiêu: Cả ngày
  • Nhận sẽ được ngẫu nhiên 4 loại phẩm chất Tiêu Xa [TRẮNG - LAM - LỤC - VÀNG]
Loại Tiêu Xa Phần Thưởng

2 Tỷ kinh nghiệm
1000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
1000 Mảnh Già Lam Kinh
50 Chiến Thần
5 Rương Trang Bị Ngựa

3 Tỷ kinh nghiệm
2000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
2000 Mảnh Già Lam Kinh
100 Chiến Thần
5 Rương Trang Bị Ngựa

5 Tỷ kinh nghiệm
5000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
5000 Mảnh Già Lam Kinh
200 Chiến Thần
10 Rương Trang Bị Ngựa
Rương trận pháp <1 ngày>
1 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Linh Tê Ngọc
Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

10 Tỷ kinh nghiệm
10000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
10000 Mảnh Già Lam Kinh
300 Chiến Thần
20 Rương Trang Bị Ngựa
Rương trận pháp <1 ngày>
2 Nữ Nhi Hồng <Cấp 4>
Linh Tê Ngọc
Có cơ hội nhận được: Rương Trang Bị Đồng Hành

III. Bản Đồ Vận Tiêu


Nơi nhận tiêu xa


Nơi trả nhiệm vụ

Lưu Ý:

  • Bang hội khác phe có thể cướp tiêu của đối phương, Cướp tiêu nhận được nhiều phần thưởng.
  • Rời xa tiêu quá lâu tiêu sẽ biến mất