[ Hướng dẫn ]

Hệ Thống Phi Phong

11-06-2017

Danh Hiệu Khi Có Phi Phong Thần Thoại
30 ngày

I. NPC liên quan

  • Đến NPC cửa hàng có thể mua phi phong


II. Hệ Thống Phi Phong

Phi Phong Xếp Hạng Vinh Dự Tối Thiểu Vinh Dự Tối Đa

HỖN THIÊN
Giá Bán: 2345 NHHT

5000 12000 18000

SỒ PHƯỢNG
Giá Bán: 6300 NHHT

3000 24000 36000

TIỀM LONG
Giá Bán: 1 vạn 5750 NHHT

1000 60000 90000

CHÍ TÔN
Giá Bán: 4 Vạn 500 NHHT

500 120000 180000

VÔ SONG
Giá Bán: 11 vạn 2500 NHHT

300 300000 450000

ĐẠI THÁNH
Giá Bán: 40 Tiền KNB

100 400000 600000

SIÊU THẦN
Giá Bán: 70 Tiền KNB

50 600000 900000

DIỆT
Giá Bán: 80 Tiền KNB

30 800000 1200000

TRẤN THIÊN
Giá Bán: 120 Tiền KNB

10 1000000 1500000

Phong Vân
Giá Bán: 200 Tiền KNB

1 1200000 1800000
1

Cần đạt danh hiệu

Phong Vân

Cần đạt danh hiệu

Phong Vân

1

Cần đạt danh hiệu

Phong Vân

Cần đạt danh hiệu

Phong Vân

 

 

III. Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại

Đối thoại NPC Nâng Cấp và chọn theo các bước sau

Lưu Ý:

  • Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại còn bao nhiêu ngày thì nâng cấp còn bấy nhiêu ngày còn lại. VD: còn 25 ngày thì nâng cấp lên còn 25 ngày
  • Xếp hạng phi phong vào 03h00 sáng hàng ngày.
  • Vinh Dự Tối Thiểu cần kèm theo yêu cầu Xếp Hạng mới có thể nhận danh hiệu phi phong
  • Vinh Dự Tối Đa không cần yêu cầu Xếp Hạng.
  • Để sử dụng Phi Phong Băng Hỏa Vũ Thần cần đạt danh hiệu Phong Vân